Vyměňte, co potřebujete

Co je barter?

Barterový obchod (nebo také směnný obchod) je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. (Wikipedie)

Co říkají naši zákazníci?

Jan Švec

Zajímavý nápad - fandím Vám !

Iveta Zvířecí - Krásná bylinka
Díky webbarter.cz jsem získala mnoho zákazníků pro své podnikání a vyměnila věci, které jsem potřebovala
Tomáš Bajer

Je prima že existuje místo kde můžu nabídnout své zkušenosti a ještě za to něco získat. 

Petr Majerčík
Skvělá služba, která na české webu chybí, vřele doporučuji. 
Honza
Super služba!


Monika
Díky portálu webbarter.cz jsem získala mnoho nových kontaktů.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 1. 1. Působnost

  1. 1.1.Prostřednictvím svých služeb nabízí společnost webbarter cz s.r.o., IČ 03126251, se sídlem Vodičkova 658, 349 01 Stříbro, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C vložka 29895 (dále jen „webbarter cz“) místo pro obchodování, tržiště, na kterém fyzické a právnické osoby a společnosti nabízejí zboží a všechny druhy služeb (dále jen: "zboží") (a jsou dále označováni jednotně jako: "prodávající" či obecně „uživatelé“), poptávají a získávají (jsou dále označováni jednotně jako jen "kupující" či obecně „uživatelé“), přičemž jejich sdělení může být zveřejněno, pokud jejich nabídka, poptávka nebo jiné zveřejnění není v rozporu s právními předpisy nebo s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Společnost webbarter cz sama o sobě nenabízí produkty, a není smluvní stranou smluv, které jsou uzavírány výhradně mezi prodávajícími a kupujícími, tedy mezi uživateli tohoto tržiště navzájem.
  2. 1.2.Společnost webbarter cz inzeruje své služby a poskytuje třetím osobám za tímto účelem přístup k obsahu nabídek a poptávek uživatelů tak, aby je mohli používat prostřednictvím webových stránek, aplikací a e-mailů.
  3. 1.3.Společnost webbarter cz má právo upravit technicky inzeráty a jejich uživatelské obsahy tak, aby mohly být zobrazeny na mobilních zařízeních nebo v softwarových aplikacích společnosti webbarter cz nebo třetích stran.
  4. 1.4.Ověření přihlašovacích dat jednotlivých uživatelů je omezené, protože identifikace osob na internetu je pouze omezená. Přes různá bezpečnostní opatření, je proto možné, že údaje uživatele na vytvořeném účtu nejsou pravé nebo aktuální.
  5. 1.5.Pomocí služby webbarter cz publikované články a obsah uživatelských inzerátů nepředstavují stanovisko společnosti webbarter cz a obecně není společnost webbarter cz odpovědná za jejich zákonnost, správnost a úplnost.
  6. 1.6.Společnost webbarter cz může využívání služeb nebo jednotlivých funkcí služby vázat na určité podmínky, jako je například jejich ověření přihlašovacích údajům doba použití, typ účtu (soukromý / komerční), status hodnocení profilu (včetně např. podrobných hodnocení prodejce), platební morálka a při tvorbě některých úkonů (nap. identita, nákup, platba, nebo doklad o vlastnictví).
  7. 1.7.Společnost webbarter cz si vyhrazuje právo na změnu zásad, pokud jde o uživatele, s přihlédnutím k oprávněným a rozumným zájmům společnosti webbarter cz.
  8. 1.8.Právo uživatelů využívat služby společnosti webbarter cz je možné pouze v rámci současného stavu techniky. Společnost webbarter cz může časově ohraničeně omezit své služby, pokud je to nutné s ohledem na omezení kapacity, bezpečnosti nebo integrity serveru nebo provedení technických opatření, pro správné nebo lepší poskytování služeb (údržba). Společnost webbarter cz v těchto případech chrání oprávněné zájmy uživatelů, např. zveřejňováním výstrah nebo předběžných informací. Ustanovení § 8 VOP zůstávají nedotčena tímto ustanovením.
  9. 1.9.Dojde-li k nepředvídané poruše systému, která brání využívání služeb společnosti webbarter cz, jsou uživatelé informováni vhodným způsobem nebo formou. Za systémovou poruchu se považuje nepředpokládaný výpadek systému, během kterého nelze vystavovat inzeráty, podávat nabídky a uzavírat obchody. Obchody, které nebyly uzavřeny před systémovou poruchou, budou o dobu jejího trvání bezplatně prodlouženy.
  10. 1.10.Na pod ustanovením 1.8 uvedené udržovací práce se ustanovení 1.9 se nepoužije. Nabídky končící v době údržby se prodlužují / neprodlužují, i když nabízení nebo nákup během této doby není možný. Půjčky pro poplatky ne - budou vráceny.
 2. 2. Registrace a účet u společnost webbarter cz

  1. 2.1.Užívání služby jako prodávajícího vyžaduje registraci jako uživatele. Registrace se provádí otevřením účtu na základě přistoupení k těmto obchodním podmínkám uživatelem a zásadám ochrany osobních údajů. Při registraci vzniká mezi společností webbarter cz a uživatelem smlouva o využívání služeb (dále jen "smlouva o užívání"). Právo na uzavření dohody uživatelem však není.
  2. 2.2.Přihlášení je povoleno pouze zletilým fyzickým osobám nemajícím omezenu svéprávnost, právnickým osobám a společnostem.
  3. 2.3.Požadované registrační údaje musí být úplné a správné. Musí být uveden telefon, nikoliv např. ústředna a jako adresa nesmí být uveden P.O.Box. Společnosti a právnické osoby používající služby společnosti webbarter cz v rámci své podnikatelské činnosti, jsou povinny vyplnit a uvést i své další zákonné identifikační údaje.
  4. 2.4.Registrace právnické osoby nebo sdružení mohou být prováděny pouze k tomu oprávněnou fyzickou osobou, která musí být výslovně uvedena. Registrovat se mohou pouze jednotlivci nikoliv páry nebo např. manželé.
  5. 2.5.Uživatel je povinen aktualizovat informace uvedené u svého účtu neprodleně po jejich změně.
  6. 2.6.Uživatelé musí udržovat své heslo v tajnosti a zachovávat bezpečný přístup ke svému účtu. Uživatelé jsou povinni neprodleně informovat společnost webbarter cz, pokud existuje podezření či důkaz, že účet či přístupové údaje k účtu u společnosti webbarter cz byl zneužit třetí osobou.
  7. 2.7.Účet u společnosti webbarter cz je nepřenosný.
  8. 2.8.Společnost webbarter cz si vyhrazuje právo odstranit účty nesprávně, neúplně nebo nepravdivě zřízené anebo již založené obsahující nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje, a to v přiměřené lhůtě.
 3. 3. Podmínky užívání služeb společnosti webbarter cz, zakázané předměty, zboží, služby a obsah

  1. 3.1.Je na odpovědnosti samotného uživatele, aby zajistil, že jeho produkty, včetně obrázků, stejně jako jeho ostatní obsah je legální a neporušují zákony ani žádná práva třetích stran.
  2. 3.2.Je zakázáno nabízet a poptávat produkty, jejichž poskytování, prodej nebo nákup porušuje právní předpisy, podmínky společnosti webbarter cz, práva třetích osob či pravidla slušnosti. Společnost webbarter cz si vyhrazuje právo na omezení nebo zpřísnění podmínek prodeje určitých produktů za podmínek, které jdou nad rámec zákonných požadavků. Platí Zásady pro nepřípustné produkty. Pro zveřejňování inzerce platí Zásady inzerce a jejího obsahu.
  3. 3.3.Je zakázáno manipulovat pomocí více účtů nebo ve spolupráci s ostatními uživateli ceny vlastních nebo cizích produktů.
  4. 3.4.Je zakázáno manipulovat s vyhledávacími službami na webu společnosti webbarter cz, například podle značky a jiných vyhledávacích výrazů, zneužívání vložení do názvu položky nebo popisu. Platí zásady o zákazu manipulace s výsledky vyhledávání.
  5. 3.5.Prodávající musí dodržovat podmínky zařazování svých produktů do příslušné kategorie a popsat správně a úplně slovně popř. obrazem. Musí být pravdivě zobrazeny všechny pro koupi důležité vlastnosti, základní rysy a vlastnosti, stejně jako chyby, které snižují hodnotu nabízeného produktu. Informace musí obsahovat údaj o platbě a dodání.
  6. 3.6.Z technických důvodů je možné, že právě vystavené položky nebude možno najít ihned po vystavení podle kategorie nebo pomocí klíčových slov. Společnost webbarter cz si vyhrazuje právo vystavení produktu prodloužit až na 30 minut, je-li to nutné z technických důvodů. Toto omezení se neužije u nabídek s odloženým počátkem vystavení produktu. Společnost webbarter cz umožňuje uživatelům výsledky hledání řadit podle různých kritérií. V případě, že uživatel nezadá žádný výběr, pak se nastaví pořadí výsledků vyhledávání podle různých faktorů, například Uzavřeno, Popis položky, Počtu prodejů, Zbývajícího času, Ceny, atp.
  7. 3.7.Popis a případné fotografie se mohou vztahovat pouze k aktuálně nabízenému produktu. Reklama na produkty nabízené mimo webbarter je zakázána. Prodejci nesmí používat pečetě, záruční štítky nebo jiné symboly třetích osob při používání služeb společnosti webbarter bez povolení těchto symbolů společností webbarter cz.
  8. 3.8.Prodejci nabízející v rámci své obchodních nebo samostatné profesní činnosti produkty spotřebiteli, jsou povinni poskytnout zákonem stanovené informace o ochraně spotřebitele a poučit spotřebitele o existenci nebo neexistenci zákonného práva na odstoupení od smlouvy.
  9. 3.9.Cena každé inzerované položky je konečná cena včetně platné sazby DPH a dalších složek ceny. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu a balné.
  10. 3.10.Prodejcům není povoleno, kromě prodejní ceny a nákladů na dopravu a balné požadovat od kupujících další poplatky, a to ani poplatky či provize vzniklé vůči společnost webbarter cz.
  11. 3.11.Uživatelé nemohou adresy, e-mailové adresy a další kontaktní údaje získané pomocí služby společnosti webbarter cz, použít pro žádný jiný účel než pro smluvní a předsmluvní fázi komunikace s obchodním partnerem na webbarter cz. Zejména je zakázáno prodávat tato data, poskytovat je dále iu bezúplatně nebo je použít pro komerční reklamu, pouze s tou výjimkou, že příslušný uživatel výslovně a předem souhlasil s takovým užitím.
  12. 3.12.Uživatelé jsou povinni archivovat pomocí služby společnosti webbarter cz zobrazené a uložené informace, které potřebují pro účely evidence, účetnictví či jiné účely, na nezávislém (např. paměťovém) médiu.
  13. 3.13.Uživatelé nesmějí blokovat inzeráty, zprávy a jiné údaje generované webem společnosti webbarter cz a jejích ostatních uživatelů, tyto přepisovat, upravovat, nebo zasahovat jakýmkoli jiným způsobem, narušovat služby společnosti webbarter cz, a to zejména pokud by to mohlo způsobit např. nadměrné zatížení infrastruktury společnosti webbarter cz.
  14. 3.14.Uživatelé musí dodržovat zejména tyto zásady :
   • Nepoužívat neoprávněně ochranné známky a značky
   • Nepoužívat neoprávněně cizí fotografie
   • Nepoužívat nepřiměřeně vysoké poplatky za dopravu a balné
   • Nezveřejňovat cizí kontaktní a osobní údaje
  15. 3.15.Je nepřípustné prostřednictvím společnosti webbarter cz obchodovat zejména s následujícími produkty :
   • Zbraně, výbušniny, drogy a jim obdobné produkty
   • Chráněné živočichy a rostliny
   • Produkty podněcující rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost
   • Produkty multilevel marketingu, pyramidových her apod.
   • Osobní údaje včetně emailových adres a databází
   • Části lidského těla
   • Produkty, které podléhají obchodnímu embargu
   • Platné úřední listiny a dokumenty
   • Produkty umožňující porušování autorského a známkového práva
 4. 4. Tresty, blokování a zrušení

  1. 4.1.Společnost webbarter cz může přijmout následující opatření, pokud existuje dostatečná známka toho, že uživatel porušuje zákonná pravidla, práva třetích osob, smlouvu se společností webbarter cz, nebo v případě, že společnost webbarter cz má jakýkoli jiný oprávněný zájem, zejména s cílem chránit uživatele před podvodnými aktivitami:
   • Odstranění nabídky, produktu, hodnocení nebo jiného obsah
   • Upozornění pro uživatele
   • Odložení zveřejnění článků a dalšího obsahu
   • Omezení používání služeb společnosti webbarter cz
   • Odejmutí určitého statusu prodejce
   • Předběžné zablokování
   • Trvalé zablokování
   Při výběru opatření bere společnost webbarter cz v úvahu oprávněné zájmy dotyčného uživatele, a to zejména, zda existuje náznak, že uživatel nezpůsobil porušení.
  2. 4.2.Společnost webbarter cz může uživatele zablokovat v používání svých služeb pokud uživatel :
   • Opakovaně dostává negativní hodnocení nebo nízké podrobné hodnocení od ostatních uživatelů a blokování je nutné pro ochranu zájmů ostatních uživatelů.
   • Uvedl falešné kontaktní údaje nebo některý z nich.
   • Převed svůj účet nebo umožnil či umožňuje třetím osobám přístup k němu.
   • Škodí ostatním uživatelům nebo společnosti webbarter cz v míře nikoliv malé.
   • Opakovaně porušuje tyto všeobecné obchodní podmínky.
   • Naplní další důležitý důvod.
   • Poté, co uživatel byl trvale zablokován, nemá nárok na vrácení svého účtu nebo profilu, ohodnocení apod.
  3. 4.3.Uživatelé mohou ukončit tuto dohodu kdykoli a bez udání důvodu.
  4. 4.4.Společnost webbarter cz může tuto smlouvu vypovědět kdykoliv, s výpovědní lhůtou 14 dnů.
  5. 4.5.Poté, co byl uživatel zablokován nebo smlouva uživatele byla vypovězena společností webbarter cz, nemůže tento uživatel využívat služeb společnosti webbarter cz ani prostřednictvím ostatních účtů, ani se znovu přihlásit. Zablokování nebo výpověď nebude mít vliv na účinnost do toho okamžiku na tržišti společnosti webbarter cz uzavřených obchodů.
 5. 5. Poplatky

  1. 5.1.Za nabízení produktů a za používání dalších služeb společnosti webbarter cz vzniká pro prodejce povinnost hradit poplatky. Je-li položka produktu prodána, je prodávající povinen zaplatit provize z prodeje. Výše jednotlivých poplatků a komisního prodeje je založen na aktuálním ceníku.
  2. 5.2.Jednotlivé poplatky a provize z prodeje jsou splatné k okamžiku uzavření obchodu a mohou být uhrazeny stanovenými platebními metodami. Poplatky za stanovené služby, jsou účtovány předem. Uživatel je povinen uhradit vícenáklady spojené s vymáháním dlužných poplatků.
  3. 5.3.Společnost webbarter cz informuje uživatele o výši splatných poplatků, o výši již poskytnutých záloh a o výši provizí měsíčně e-mailem. Uživatel si fakturu vygeneruje sám v příslušné části svého uživatelského účtu.
  4. 5.4.Uživatel je v prodlení s úhradou po uplynutí 30 dnů po oznámení o výši fakturované částky.
  5. 5.5.Uživateli je zakázáno obcházet strukturu poplatků společnosti webbarter cz, zejména uzavíráním obchodů mimo webbarter cz.
  6. 5.6.Společnost webbarter cz si vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek za zrušení inzerátu či jiný obsah, nebo pro blokování uživatelů, kromě případu, že uživatel není odpovědný za porušení, nebo pokud uživatel může prokázat, že vůbec žádná škoda nevznikla nebo byla nepatrná. Společnost webbarter cz může účtovat poplatek za opětovnou aktivaci zablokovaného účtu. Výše poplatku je upravena v aktuálním ceníku.
  7. 5.7.Společnost webbarter cz může měnit poplatky a provize z prodeje kdykoliv. Změny cen jsou uživatelům oznamovány v dostatečném předstihu před datem účinnosti.
 6. 6. Druhy nabídek a uzavření obchodu

  1. 6.1.Společnosti webbarter cz poskytuje uživatelům různé formáty pro prodej a nabídky.
  2. 6.2.Nabízí-li prodávající, či poptává-li kupující produkt za vyvolávací nebo pevnou cenu, činí tak závaznou nabídku na uzavření smlouvy o tomto produktu. On určuje počáteční nebo za pevnou cenu a datum, ke kterému nabídka může být přijata (trvání nabídky). V případě, že prodávající použije formátu Minimální cena, pak je nabídka podmíněna tím, že je dosaženo minimální ceny.
  3. 6.3.Uživatel může nabídnout inzerát opatřený dodatečnou funkcí Kup hned. Na tu může druhý uživatel reagovat za podmínky, že nebyla učiněna ještě žádná nabídka, anebo nebylo dosaženo minimální ceny.
  4. 6.4.U pevných ceny produktů uživatel přijímá nabídku, kliknutím na tlačítko "Kup hned" a poté volbu potvrdí.
  5. 6.5.V aukcích kupující přijímá nabídku podáním svého návrhu ceny. Přijetí nabídky je podmíněno tím, že taková nabídka ceny je po skončení trvání aukce nejvyšší. Nabídka pomine, pokud jiný uživatel učiní vyšší či lepší nabídku v průběhu trvání aukce.
  6. 6.6.V případě předčasného ukončení nabídky ze strany účastníka je mezi ním a zájemcem s nejvyšší nabídkou, uzavřena smlouvy, pokud si ukončující účastník předem nevymínil právo na zrušení nabídky bez vázanosti protinabídkou jiných účastníků.
  7. 6.7.Nabídku může druhý účastník vzít zpět pouze v případě, že zde existuje legitimní důvod. Po oprávněném odstoupení od nabídky je uzavřena smlouva s druhým nabízejícím v pořadí, který se v důsledku odstoupení stal nejvýše nabízejícím.
  8. 6.8.V některých kategoriích může být aktivována funkce sjednání ceny účastníky mimo zveřejněnou nabídku a podmínky. Za takovýto obchod a jeho úspěch však společnost webbarter cz neodpovídá.
  9. 6.9.Kupující je obecně povinen zaplatit předem, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Kupní cena je splatná v souladu s podmínkami prodávajícího.
  10. 6.10.Prodejce musí být schopen doručit zboží kupujícímu bezprostředně po uzavření obchodu. Výjimky z tohoto požadavku je možno učinit v předem zveřejněných dodacích lhůtách.
  11. 6.11.Pokud je některá položka odstraněna před koncem trvání aukce, nevzniká žádná závazná smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.
  12. 6.12.Společnost webbarter.cz nabízí účastníků možnost úhrady prostřednictvím systému GOPAY, formou bankovního převodu, platbou pomocí kreditní karty.
 7. 7. Hodnocení

  1. 7.1.Uživatelé mohou po dokončení transakce hodnotit sebe navzájem veřejným způsobem. Kupující může také hodnotit na základě detailního hodnocení prodejce, jednotlivých aspektů výkonu prodávajícího. Posouzení nejsou kontrolována společností webbarter cz a mohou být nepřesné nebo zavádějící.
  2. 7.2.Uživatelé jsou povinni v hodnocení používat pouze pravdivé informace. Hodnocení uživatelů musí být věcné, objektivní a nesmí obsahovat hanlivé výroky.
  3. 7.3.Jakékoliv nesprávné nebo nevhodné použití hodnotícího systému je zakázáno. Zejména je zakázáno:
   • Odeslat hodnocení sám o sobě, nebo se vydávat za třetí stranu.
   • V hodnocení uvádět okolnosti, které nejsou v souvislosti s transakcí.
   • Používat hodnocení k jinému účelu než k obchodování prostřednictvím služeb společnosti webbarter cz.
   • Nutit ostatní uživatele hrozbou udělení nebo neudělení hodnocení k jednání, toleranci nebo opomenutí.
  4. 7.4.Pro odstraňování hodnocení platí Zásady odstraňování hodnocení.
 8. 8. Omezení odpovědnosti

  1. 8.1.Společnost webbarter cz ručí pouze za své jednání, jednání svých statutárních zástupců, svých zaměstnanců a společností zmocněných osob. Společnost webbarter cz neručí za splnění podmínek inzerovaných nebo požadovaných jednotlivými uživateli navzájem v jednotlivých aukcích.
  2. 8.2.Další odpovědnost společnosti webbarter cz je vyloučena.
  3. 8.3.V případě, že odpovědnost společnosti webbarter cz je vyloučena nebo omezena, platí to i v případě osobní odpovědnosti jejích zástupců a zaměstnanců.
 9. 9. Osvobození

  1. 9.1.Uživatel nemá vůči společnosti webbarter cz jakékoliv nároky odvozené od nároků uplatněných jinými uživateli nebo jinými třetími stranami proti společnosti webbarter cz za porušení svých práv uživatelem vystavených produktů či dalšího obsahu prostřednictvím služeb společnosti webbarter cz nebo z důvodu použití jiných služeb společnosti webbarter cz. Uživatel je povinen neprodleně, pravdivě a úplně sdělit společnosti webbarter cz veškeré informace nezbytné pro posouzení nároků a obrany údaje v případě nároku třetí strany.
 10. 10. Závěrečná ustanovení

  1. 10.1.Za účelem plnění smlouvy a povinností plynoucích z této smlouvy práv může společnost webbarter cz využít jiné společnosti.
  2. 10.2.Společnost webbarter cz je oprávněna převést svá práva a povinnosti podle této smlouvy zcela nebo zčásti třetí osobě.
  3. 10.3.Společnost webbarter cz si vyhrazuje právo na změnu smlouvy či jednotlivých jejích podmínek kdykoliv a bez udání důvodu. Revidované podmínky budou zasílány uživateli e-mailem nejpozději čtyři týdny před jejich vstupem v platnost. Pokud nové podmínky uživatel nerozporuje, má se za to, že se mění smlouva uživatele se společností webbarter cz a změna se považuje za přijatou. Na to bude uživatel v e-mailu, který obsahuje upravené podmínky, zvláště upozorněn.
  4. 10.4.Pokud se některá z částí těchto obchodních podmínek stane zcela nebo zčásti neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Na místo neplatného ustanovení těchto podmínek vstupuje zákonné ustanovení. Pokud taková zákonná úprava v daném případě není k dispozici, nebo by to vedlo k nepřijatelnému výsledku, vstoupí smluvní strany do jednání a nahradí neplatné ustanovení ustanovením, které je svým smyslem či účelem nejblíže.
  5. 10.5.Všechna sdělení, která jsou odesílána na základě smlouvy uzavřené s uživatelem, musí být písemná nebo prostřednictvím e-mailu.
  6. 10.6.Tato smlouva, včetně uživatelských podmínek se řídí právem České republiky. Použití Prodejní úmluvy OSN je vyloučeno.
  7. 10.7.Pro uživatele, obchodníky a další osoby je místem pro kontaktování společnosti tato adresa : Vodičkova 658, 349 01 Stříbro Dohodnutým soudem pro řešení spodních sporů je Okresní soud v Tachově.